Privacybeleid

Privacybeleid ShineSafe.eu

https://shinesafe.eu/

Over ons privacybeleid

Shinesafe.eu geeft veel om
uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij
stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van
toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening
van ShineSafe. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden
is 20/3/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid
van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en
onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden
gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe
wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact
opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens
aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens
verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij
gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

 

WordPress – WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van
WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan
ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft geen
toegang tot uw gegevens. Woocommerce maakt gebruik van cookies lees hierover in ons cookiebeleid.

 

Webhosting

 

Siteground

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw
gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Siteground heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

 

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp.
MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u
de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw
persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt
gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of
e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw
gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in
het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Siteground

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer
gebruik van de diensten van Siteground. Deze partij heeft passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en
corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Siteground heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons
e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in
onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt
uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking
tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

 

PostNL, DPD en PakketPartner

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw
pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DPD en PakketPartner
voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw
naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, DPD en PakketPartner delen. PostNL, DPD en PakketPartner gebruiken deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval
dat PostNL of DPD onderaannemers inschakelt, stellen PostNL of DPD uw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

 

E-Boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en
boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden. Wij delen uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot
geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

 

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform
van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw
bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct
verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op
te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet
met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige
administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een
eed of wettelijke verplichting.

 

 

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website
worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

 

 

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk
onderzoek

In voorkomende gevallen kan ShineSafe op grond van
een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit
betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer
van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij
dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn
loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel
en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

 

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving
heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens
die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens
enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens
op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen
wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u
in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U
heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde
manier gebruiken.

 

 

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die
deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder
wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

 

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

 

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

 

 

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het
bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval
de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

 

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ShineSafe. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond
dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken
aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien
het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling
te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit
recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact
op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

bekijk onze cookiebeleids pagina voor ons actuele cookiebeleid.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te
wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

 

Contactgegevens

SHINESAFE B.V.

Groene zoom 89, 3245CH, Sommelsdijk, The Netherlands
klantenservice@shinesafe.eu

 

Contactpersoon voor privacyzaken

SHINESAFE B.V.

 

Sluiten
Inloggen
Sluiten
Winkelwagen (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.
Sluiten
0